Over ons

De huurdersvereniging is in ’96 opgericht en is een onafhankelijke organisatie van huurders en voor huurders. Zij komt op voor de belangen van de mensen in Vreewijk die hun woning huren van Havensteder. De statuten kunt u hier vinden.

Wij zijn de enige organisatie die door Havensteder wordt erkend als wettige huurders-vertegenwoordiging in Vreewijk. Hierover hebben wij een overeenkomst. Deze overeenkomst regelt de voorwaarden voor het overleg en de inspraak van huurders over zaken zoals: verhuurbeleid, servicekosten, onderhoud, woningverbetering, renovatie, sloop, nieuwbouw, verkoop van woningen, leefbaarheid en afhandeling van klachten.

De Huurdersvereniging Vreewijk voert op wijkniveau het overleg met Havensteder. Dat betekent dat u voor huurders-zaken bij ons terecht kunt.

Zaken over het algemeen beleid van Havensteder nemen wij mee in het overleg dat de De Brug voert met de directie van Havensteder. De Brug is de organisatie waarin alle huurdersverenigingen van Havensteder één blok vormen. Het overleg is geregeld in een participatieschema.

Om zelfstandig te kunnen opereren krijgt de Huurdersvereniging Vreewijk een, wettelijk verplichte, financiële bijdrage van Havensteder na jaarlijkse indiening van een werkplan en een begroting.


De doelstellingen van  Huurdersvereniging Vreewijk:

Onze missie kan worden omschreven als:
“In samenwerking met huurders, bewoners, Havensteder en wijkpartijen werken aan een betaalbaar mooi, groen, leefbaar, Vreewijk waar mensen graag wonen en betrokkenheid tonen met elkaar en met de wijk”.

 
De Huren

Sinds de oprichting in 1996 is er nogal wat veranderd in de huurwetgeving, het huurbeleid, het huurprijsbeleid, maar ook bij de verhuurder Havensteder (die sindsdien al drie keer is gefuseerd en van naam veranderd). Daarnaast heeft een verschuiving plaatsgevonden op de woningmarkt. Tot 2000 bleef het aandeel koopwoningen in Nederland stijgen en bleef hangen op ca. 50%. Sindsdien is er sprake van een evenwicht. Veel mensen willen om diverse redenen niet meer kopen en dat maakt de markt voor huurwoningen weer interessant. Wij vinden, in het belang van de wijk, dat er goede kijk op de wijk moet zijn. Een kijk op dit Beschermd Stadsgezicht waar ook de bewoners het mee eens kunnen zijn.

Bij de uitvoering van die visie moeten keuzes worden gemaakt. De huurders moeten intensief betrokken worden bij het maken van die keuzes, waar het gaat om oplossingen als opknappen, renovatie, restauratie en – slechts in het uiterste geval - sloop en nieuwbouw. hvVreewijk streeft daarbij heel nadrukkelijk naar een verantwoord evenwicht in prijsstelling en naar het behoud van de voor Vreewijk zo kenmerkende bouwstijl en het vriendelijke dorpskarakter.

En minstens zo belangrijk is de zorg voor het groen in de wijk. Zoals goed onderhouden tuinen met hagen en zorgvuldig onderhoud aan de bomen. Ook hier neemt hvVreewijk deel aan de planvorming.


Leefbaarheid

In Vreewijk wordt samengewerkt met de Bewonersorganisatie Vreewijk (BOV), de Tuinenkeuringscommissie Vreewijk (TKC) en met Havensteder.

Aan deze samenwerking wordt vormgegeven in het Platform Vreewijk. Dit platform dient als coördinatiepunt voor alle projecten op het gebied van leefbaarheid in Vreewijk en beschikt over een eigen budget waar wij dus mede over beslissen.

Kortom . . .

Kortom, wij zijn een door enthousiaste vrijwilligers gedreven organisatie, die zelfstandig een groot aantal zaken behandelt, opdat u hier fijn kunt wonen.