Ontwerpverordening woonruimtebemiddeling

Het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam heeft op 10 december 2014 de 'Ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015' voorlopig vastgesteld.  Deze regeling is ter beschouwing en ter inspraak aangeboden aan de  gemeenteraden, colleges van B&W, de gedeputeerde en aan Maaskoepel.
 
De ontwerpverordening is het resultaat van een proces dat vanaf juni 2014 is doorlopen met de regiogemeenten, de corporaties en in afstemming met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van BZK. De gekozen systematiek sluit aan bij de wens van de gemeenten om lokaal te kunnen sturen wanneer groepen door schaarste op de woningmarkt in de knel komen. Ook sluit de verordening aan bij de werkwijze die de corporaties in de regio hebben vastgelegd in hun Spelregels woonruimtebemiddeling.
 
Procedure
De inspraakperiode loopt tot en met 21 maart 2015. U kunt uw reactie aan het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam zenden via info@sr.rotterdam.nl of per post:

stadsregio Rotterdam
T.a.v. het algemeen bestuur
Postbus 21051
3001 AB Rotterdam
 
Meer informatie
Hans Slagboom, stadsregio Rotterdam:  h.slagboom@sr.rotterdam.nl , T 010-267 2070
Hans Holwerda, Maaskoepel: hholwerda@maaskoepel.nl , T 010-413 2755

http://stadsregio.nl/woonruimtebemiddeling