éénmalig € 200 voor gezin met laag inkomen

De gezamenlijke huurdersorganisaties (De Brug) hebben Havensteder gewezen op de toenemende armoede onder de huurders. Zij stelden voor om te praten over flankerend beleid waarin € 500.000 gekoppeld wordt aan maatregelen zoals bijvoorbeeld een beperkte of geen huurverhoging voor huurders in de schuldsanering, waarbij uitgangspunt moet zijn dat de huurder hier netto zelfs iets van merkt in zijn eigen portemonnee. En ook het ontzien van ouderen met een zeer kleine beurs en huurders op bijstandsniveau of het helpen van huurders met een dure huurwoning die kleiner en goedkoper willen gaan wonen. Tenslotte het ontzien van groepen of het bereikbaar houden van woningen voor bijzondere doelgroepen.

Eén van de maatregelen die nu wordt uitgevoerd is dat gezinnen met lage inkomens een éénmalige tegemoetkoming krijgen van € 200. Havensteder geeft aan dat het niet haalbaar is om voor iedereen de huren te temperen. Daarom is afgesproken om de maatregelen te richten op de groep die echt in de knel komt. Dat zijn met name gezinnen met een laag inkomen.

De Brug en Havensteder spraken nog meer maatregelen af, zoals op verzoek van huurders samen zoeken naar een goedkopere woning en meer zelf klussen in ruil voor een lagere huur. De komende maanden werken zij verder uit hoe die maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

Om voor de woonvergoeding in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.