Extra betalen voor Wijkbeheer ??

In de “Meerpaal” van september 2013 meldde Havensteder het voornemen om 70%  van de salariskosten van de wijkbeheerders in rekening te brengen via de servicekosten. Dit kan alleen als 70% van de huurders het hiermee eens is.

Toelichting van Havensteder:

Binnen Havensteder betaalden de voormalige PWS-huurders al voor wijkbeheer. Havensteder wil dit nu voor de Com·wonen huurders gelijktrekken.  En tegelijk de funktie van Wijkbeheerder nieuwe stijl meer focussen op het sociaal beheer in de wijk.

Hij of zij zorgt er mede voor dat onze huurders een schone, hele en veilige woonomgeving hebben. De wijkbeheerder heeft een duidelijke rol in overlastkwesties, kan deze signaleren en eventueel direct bemiddelen. De wijkbeheerder heeft een “opvoedende rol”, hij spreekt bewoners aan op gedrag. Hij geeft hen mee hoe zij zelf verantwoordelijk zijn voor een goed leefklimaat en een prettige woonomgeving. Als voorbeeld: ze halen die bewuste vuilniszak bij de voordeur niet weg, maar spreken de bewoner aan en leggen uit waarom dit niet de bedoeling is. De wijkbeheerder heeft middelen om sancties bij de huurder op te kunnen te leggen, mocht overredingskracht alleen niet voldoende zijn.

Uit de adviesaanvraag die Havensteder bij ons indiende blijkt dat het vooral gaat om de functie van huismeester, die voortaan minder zelf zal repareren en meer sociaal gaat optreden. In Vreewijk kennen wij echter de functie van huismeester niet,  dus voor Vreewijk zien wij niets veranderen. Behalve dan dat er van ons geld gevraagd wordt.

Antwoord van de huurders

Maar vóórdat wij hierover een gekwalificeerd advies uitbrengen hebben wij onze leden op 6 november gevraagd om hun mening. De opkomst was overdonderend. Ondanks het slechte weer! Uw inbreng leidde tot onderstaand gekwalificeerd advies van de huurdersvereniging:

Aan Havensteder.

Op 9 oktober besprak u met ons het voorstel van Havensteder om een deel van de kosten van het wijkbeheer door te berekenen aan de huurders van Vreewijk middels de servicekosten.  Wij hebben hierover onze leden geraadpleegd en melden u: 

De huurdersvereniging Vreewijk adviseert negatief. 

Wij delen de mening van onze koepelorganisatie SHC dat Havensteder als maatschappelijk vastgoedbeheerder een goede leefomgeving moet nastreven.  Dit komt de huurders ten goede, maar ook de waarde van het vastgoed. Daarbij kan geen sprake zijn van een extra kosten-doorberekening want onze huurders betalen namelijk al een component in de huur voor de waardering van de woonomgeving.

Wij roepen in de herinnering dat het wijkbeheer destijds in Rotterdam Zuid (zowel in Vreewijk als Lombardijen) werd ingevoerd om diverse redenen.

  • Zo werd er “zichtbaar” voldaan aan de afspraken met de deelgemeente v.w.b. het beheer en de bewaking van de kwaliteit van de buitenruimte.
  • Verhoging van de zichtbaarheid van de corporatie en verlaging van de aanspreekdrempel.
  • Doordat wijkbeheerders in de wijk aanwezig waren, werden onderhoudsachterstanden,  schades en mankementen sneller gesignaleerd waardoor sneller kon worden ingegrepen en vervolgschade werd beperkt. De opzichters die deze activiteit erbij deden konden zich dan richten op hun kerntaak waardoor er minder opzichters nodig waren. Lager betaalden namen deze taken over.

Wij gaan er van uit dat het laatste punt de corporatie geld heeft opgeleverd en dat de inzet van het wijkbeheer inderdaad tot een besparing en verbetering leidt. Ook daarom zien wij niet waarom huurders daar dan nog eens extra voor zouden moeten betalen.

De SHC heeft ingestemd met de benadering dat door Havensteder een gedifferentieerd wijkbeheer wordt aangeboden per wijk. Waarbij op meer detailniveau een directe relatie zal worden gelegd tussen de kwaliteit van de ter plekke geleverde diensten en de kosten. In uw voorstel worden alleen in globale bewoordingen diensten omschreven. Er kan niet gekozen worden uit een deel van de diensten en dus ook niet uit de daarbij behorende kosten. Dit strookt niet met het beleid dat is overeengekomen met de SHC.

Uit de adviesaanvraag blijkt ook dat het vooral gaat om een wijziging in de functie van huismeester, die voortaan minder zelf zal repareren en meer sociaal zal gaan optreden en in een groter gebied. Maar, zoals u weet, in Vreewijk kennen wij de functie van huismeester niet; dus voor Vreewijk zien wij niets veranderen.

Gezien bovenstaande gaan wij er van uit dat er in Vreewijk niets zal veranderen, ook als 70% tegen extra betaling is. Wellicht dat betere resultaten in de toekomst onze huurders ertoe kunnen overhalen om de inzet dan alsnog te belonen.

Uit alle signalen die ons bereiken blijkt voor Vreewijk de kans van slagen van dit voorstel nihil. Uit kostenbesparing willen wij u dan ook voorstellen om onze huurders hier verder niet mee te belasten. Mocht u toch een stemming willen houden, dan houden wij u aan uw toezegging dat u daarbij ons advies vermeldt en staan wij er op dat u deze stemming over héél Vreewijk houdt (dus niet per complex), dat er positieve stemmen retour moeten komen en dat wij inzage krijgen in de geretourneerde stemmen.

Blijkbaar heeft Havensteder ons voorstel overgenomen, want volgens de wet overleg huurder-verhuurder hebben zij niet binnen de vereiste veertien dagen gereageerd.